"کلید واژه در نامه های اداری و...دیماه 1392

کانون مراجعات و مرابطات _ برای روشنتر شدن مواضع _ هم از حیث تدارک و تمهید امور

وانگهی _ فی الواقع در ادامه و استمرار _ کاملا" محسوس و مشهود است _‌ مستدل بر 

 با بیان تصریحی و تلویحی  _ تلویحا " عنوان شده  _  فلذا در چهار چوب اصول و ضوابط

ثقیل و مبهم به نظر می رسد _ فهم و استنباط لازم در این امر _ لذا امری مفید معقول و

 مستحسن است _ ... شهره افاق و انفس بوده اند _ به این دریافت و استنداج تاریخی 

رسیده اند _ اساسی ترین خصیصه در این امر _  تحقق عینی پیدا نمده است

_ جمال طوفانی 15/10/1392

 

/ 0 نظر / 441 بازدید