کلید واژه مکاتبات اداری-دی ماه 1391

به وضوح مشاهده میکنیم - مواضع متعددی اتخاذ شد- با درایت و دوراندیشی - هیچ تناسبی با نامه ارسالی ندارد - طیق آنجه از سالهای گذشته رویه شرکت بوده - میبایست در محاسبات لحاظ نمود - طیق آمار و مستندات عینی - تلویحا" - بایستی این نکته را لحاط کرد که - این امر تبدیل به یک چالش برای شرکت تبدیل گردیده است - بهره جوید - البته پر واضح است - این نکات قابل تامل است - نخستین شرط آن - ماهیت این درخواستها.شکایات.موارد و ... متفاوت است - مربوط به دوره های پیشین میباشد - از دیگر آثار و تبعات - محقق خواهد شد - این ....مولفه در حقیقت پیامد.شاخص و نشانه ....هستند - به دلیل عدم دقت در انتخاب صحیح رویکردها در زمینه ...- این توضیحات به معنای نفی....نیست

برای استفاده از کلمات و جملات فوق در متن نامه ارسالی حتما" دقت لازم بعمل آورده شود و ترجیحا" متناسب با نوع نامه های ارسالی و سایر موارد لحاظ کنترل و ارسال گردد بقیه مطالب در ماههای آتی- جمال طوفانی

/ 0 نظر / 227 بازدید