"کلید واژه در نامه های اداری و...تیرماه 1393"

1- به منظور ممانعت از هرگونه خسارت احتمالی ناشی از .....

2- به منظورپاره ای از عملیات و تعمیرات لازم است ...

3- نظر به لزوم اقدام موثر در مورد گزارشهای .....

4- دلیل ضرورت رسیدگی های دقیق و پاسخگویی به موقع...

5- ضروری است مجوزات لازم از مراجع زیربط اخذ و ارائه گردد

6- پاسخ نامه قبلا" به شخص زینفع ارائه گردیده است.

7- در صورت اختصاص و ابلاغ اعتبارات مذکور نسبت به تامین .... متناسب با اعتبارات اختصاص یافته اقدام لازم بعمل خواهد آمد(جمال طوفانی-20/04/93)

/ 0 نظر / 947 بازدید