کلید واژه های مکاتبات اداری- آبان ماه 1391

مستمر- وظیفه ارائه  خدمات و پاسخگویی به  مشترکین –  بلحاظ  اینکه  - بانضمام سوابق

 علیرغم  اظهارات جنابعالی متاسفانه  هیچگونه  راه حل  قانونی  جهت  اجابت  درخواست

شما  از نظر این شرکت مقدور نمیباشد

 برابر ضوابط  حاکم – مطابق با آئین نامه و مقررات -  صراحتا" – بانضمام سوابق

در اسرع وقت –  منوط  به  ارائه ...  - متعاقبا" این شرکت  –  مطلع

/ 1 نظر / 183 بازدید
پاپ

مرسی خوب بود