کلید واژه نامه های اداری -بهمن 1391

بازگشت به نامه شماره ....- عطف به نامه شماره .......مورخ ...

با نظر مساعد این شرکت ، اداه ، ...   مورد موافقت قرار گرفت

شایسته است  - علت عدم واگذاری .....- با عنایت باینکه،  -  با استناد به ماده .... که اشعار میدارد - جهت مساعدت به جنابعالی - بر اساس مکاتبات واصله از - در راستای خدمت رسانی به مردم - از طریق مراجع زیربط - مضافا" اینکه- برابر برآورد این شرکت، اداره ،..._ درخصوص موارد مطروحه باطلاع میرساند/ 0 نظر / 778 بازدید