کلید واژه مکاتبات اداری-آبان ماه 1391

باستناد آئین نامه تکمیلی تعرفه های ........دال بر ممنوعیت واگذاری 

هامش نامه مذکور- برابر مفاد قرار داد تامین .........منعقده فی مابین

بدیهی است"آخر جمله نقش شرکت یا اداره برای اتمام کار مورد بحث

به لحاظ ضرورت و نیاز مبرم - طبق روال معمول - علیهذا- با توجه به مکاتبات فراوان

/ 0 نظر / 248 بازدید