آشنائی با کلمات کلیدی برای نامه نگاری اداری-1

  1. بازگشت به نامه شماره ..............مورخ .............
  2. عطف به نامه شماره .................مورخ ..............
  3. با سلام و تحیت.............
  4. احتراما" باستحضار می رساند..........................
  5. شایسته است
  6. با نظر مساعد این شرکت یا اداره
  7. عدم واگذاری
  8. با عنایت باینکه ......................
  9. با استناد به ...........................
/ 0 نظر / 189 بازدید