کلید وازه های کاربردی نامه های اداری"بهمن ماه 1392"

اگرچه نتوانستند اطفا’ نمایند- شمه ای از واقعیتهای موجود- محکوم به ضعف و اضمحلال شده است - توجه همه را معطوف نموده است - غیر قابل انفکاک - راهبردهایی که - تلقی می شود- شواهد عینی گواه بر این است - در خصوص سامان دهی امور مربوطه - در سایر عرصه های ریگر- لفاظی و شعار - منتج از عقاید واضع و قطعی- ایده ها و اعتقادات متمایز- جلوه می کند- به خودی خود مبین این است - صاحبان اندیشه - بلا اقدام مانده است

/ 0 نظر / 478 بازدید